Philips 14PT1501 Flat Panel Television User Manual


 
Tastene på fjernkontrollen
4
& Radio-/TV-modus
For å veksle mellom radio- og TV-modus (for
modeller som er utstyrt med radio).
é Surround-lyd (kun tilgjengelig på enkelte modeller)
For å aktivere/deaktivere lydeffekten. I stereomodus gir
dette inntrykk av at høyttalerne står lengre fra hverandre.
For modeller som er utstyrt med Virtual.
Dolby Surround*, oppnår du bakre Dolby Surround
Pro Logic-lydeffekter. I monomodus simuleres en
stereoeffekt.
Displayinfo./permanent nr.
For å vise/slette programnummeret, navnet (hvis aktuelt),
klokkeslettet, lydmodusen og gjenstående tid i timeren.
Trykk i 5 sekunder for å aktivere permanent visning av
nummer.
Forhåndsinnstilling av lyd
Gir tilgang til ulike forhåndsinnstillinger: Tale,
Musikk, Teater og tilbake til Manuell.
( Menyer
For å vise eller avslutte menyene.
§ Markør/format
Med disse fire tastene kan du bla gjennom menyene.
Tastene îÏ gjør det mulig å forstørre eller
komprimere bildet vertikalt.
è Voluminnstillinger
For å stille inn lyden
! Lydutkobling
For å koble lyden ut eller tilbake igjen.
ç Talltaster
Gir direkte tilgang til kanalene. For 2-sifrede
kanalnumre må det andre sifferet angis før streken
forsvinner.
0 Timer
Gjør det mulig å velge hvor lang tid som skal gå før
apparatet automatisk går over i standby-modus
(0-180 minutter).
1 Standby
Setter TV-apparatet i standby-modus. For å slå på
apparatet igjen trykker du på P @#, b, 0 til 9
(eller Â).
2 Lydmodus
Gjør det mulig å veksle fra Stereo til Mono
manuelt og å velge mellom Dual-I og Dual-II. På
TV-apparater som er utstyrt med Nicam-mottak,
kan du, avhengig av sendingene, veksle mellom
Nicam-Stereo og Mono manuelt eller mellom
Nicam-Dual-I, Nicam-Dual-II og Mono.
Mono-indikatoren lyser rødt når Mono er valgt manuelt.
3 Tekst-TV-taster (se side 9)
4 Forhåndsinnstilling av bildet
Gir tilgang til ulike forhåndsinnstillinger: Intens,
Naturlig, Soft, Multimedia og tilbake til Manuell.
5 Hente frem tekst-TV (se side 9)
6 Kanalvalg
Henter frem forrige eller neste kanal. Nummeret
(eventuelt navnet) og lydmodusen vises i noen
sekunder.
For enkelte kanaler vises tittelen på programmet nederst
på skjermen.
7 Valg av EXT-kontakter
Trykk flere ganger for å velge EXT og AV.
&
(
§
è
!
ç
0
4
6
7
5
é
3
2
"
1
Telra_12536-941 (NO) 2-6_170106.4 4 1/17/2006 11:02:50 AM