Philips 14PT1501 Flat Panel Television User Manual


 
6
Manuel lagring
I denne menu kan du gemme programmerne
et efter et eller tilføje et program på den
eksisterende liste.
& Tryk på knappen MENU (Menu) for at få vist
hovedmenuen.
é Marker INSTALLATION (Installation), og
tryk på højre markørknap.
Marker MANUAL STORE (Manuel lagring),
og tryk på højre markørknap.
System: Vælg Europa (automatisk registre-
ring*) eller, afhængigt af den pågældende
version, Vesteuropa (normen BG), Østeuropa
(normen DK), England (normen I) eller
Frankrig (normen LL’).
* Undtagen for Frankrig (normen LL’) skal du altid
vælge indstillingen Frankrig.
Søgning: Tryk på ¬. Søgningen begynder.
Så snart et program er fundet, standser
rulningen. Gå videre til næste trin. Hvis du
kender sendefrekvensen for det ønskede
program, kan du indtaste nummeret direkte
med tasterne 0 til 9.
Hvis der ikke er fundet noget billede, kan du finde
hjælp under de gode råd (side. 12).
Finindstilling: Hvis modtagelsen ikke er
til-fredsstillende, kan du indstille med tasterne
Ȭ.
Program: Indtast det ønskede nummer
med tasterne Ȭ eller 0 til 9.
Navn: Brug tasterne Ȭ til at flytte rundt
i visningsområdet for navnet (fem tegn) og
tryk på tasterne îÏ for at vælge tegnene.
Tryk på tasten È for at afslutte, når navnet
er indtastet.
Lagring: Tryk på ¬. Programmet er nu
gemt.
Gentag fremgangsmåden i trin é til è, indtil
alle programmer er gemt.
Tryk flere gange på tasten H for at afslutte
menuerne.
HOVEDMENU
BILLEDE
FINESSER
INDSTILLINGER
Manuel Lagr.
Program 01
Navn -----
System EUROPA
Søg 674 MHz
Finindstil.
Gemme
Telra_12536-941 (DK) 1-6_170106.6 6 1/17/2006 10:08:04 AM