Sharp BD-HP24U(A) Blu-ray Player User Manual


 
BLU-RAY DISC/DVD PLAYER
REPRODUCTOR DE DISCO BLU-RAY/DVD
LECTEUR DE DISQUES BLU-RAY/DVD
OPERATION MANUAL
MANUAL DE MANEJO
MODE D'EMPLOI
BD-HP24U
(
A
)
Printed in China
Impreso en China
Imprimé en Chine
TINS-E819WJQZ
10P07-CH-NG
SHARP ELECTRONICS CORPORATION
Sharp Plaza, Mahwah, New Jersey 07495-1163
SHARP CORPORATION
<DRC9001-A>
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
BD-HP24U
(
A
)
OPERATION MANUAL / MANUAL DE MANEJO / MODE D’EMPLOI