Panasonic TY-WK5P1SW TV Mount User Manual


 
Fitting Instructions
Plasma TV wall-hanging bracket (Vertical mounting type)
Before commencing work, carefully read these Instructions and the Manual for the plasma TV
to ensure that fitting is performed correctly.
(Please save these instructions. You may need them when maintaining or moving the
bracket.)
English
Anleitung zur Anbringung
Wandhalterung zum Anbringen des Plasma-Fernsehers (Typ für vertikale Anbringung)
Vor der Ausführung lesen Sie bitte diese Anleitung und die Bedienungsanleitung für das
Plasma-Fernseher sorgfältig durch, damit die Anbringung richtig ausgeführt wird.
(Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf. Sie kann bei der Wartung oder der erneuten
Anbringung der Halterung benötigt werden.)
Deutsch
Montage-instructies
Muurbevestigingssteun voor plasmatelevisie (voor verticale montage)
Lees deze installatiehandleiding en de bedieningshandleiding voor de plasmatelevisie zorgvuldig
door voordat u begint, zodat de montagewerkzaamheden op de juiste wijze worden uitgevoerd.
(Bewaar deze handleiding. U hebt de handleiding weer nodig wanneer u de
bevestigingssteun verwijdert of verplaatst.)
Nederlands
Istruzioni per il montaggio
Supporto per il montaggio a parete del televisore al plasma (tipo per montaggio verticale)
Prima di iniziare il montaggio leggere attentamente queste istruzioni ed il manuale dello
televisore al plasma per poter procedere al montaggio in modo corretto.
(Conservare poi queste istruzioni che si renderanno necessarie per la manutenzione e
l’eventuale spostamento della staffa.)
Italiano
Instructions de montage
Applique de fixation au mur du téléviseur à plasma (type pour montage vertical)
Avant de commencer le travail, lisez attentivement ces instructions ainsi que le mode
d’emploi de téléviseur à plasma de manière à réaliser un montage convenable.
(Conservez soigneusement les présentes instructions. Vous pouvez en avoir besoin pour
effectuer un entretien ou si vous désirez déplacer l’applique.)
Français
Instrucciones de instalación
Soporte para colgar el televisor de plasma en una pared (Tipo de montaje vertical)
Antes de empezar el trabajo, lea atentamente estas instrucciones y el manual de el televisor
de plasma para asegurar una instalación correcta.
(Guarde estas instrucciones. Podrá necesitarlas cuando haga trabajos de mantenimiento o
mueva el soporte.)
Español
Instruções de montagem
Suporte de instalação na parede do televisor com ecrã de plasma (Montagem vertical)
Antes de começar a trabalhar, leia com atenção estas instruções e o manual do televisor com
ecrã de plasma, para ter a certeza de que a montagem é feita correctamente.
(Guarde estas instruções. Pode precisar delas quando fizer a manutenção ou deslocar o
suporte.)
Português
Monteringsanvisningar
Väggupphängningshållare för plasmatelevision (vertikal monteringstyp)
Innan arbetet påbörjas ska du noga läsa dessa anvisningar och bruksanvisningen som
medföljer plasma-TV:n för att försäkra att arbetet utförs på rätt sätt.
(Bevara dessa anvisningar. Du kan behöva anlita dem på nytt för underhåll eller flyttning av
hållaren.)
Svenska
Opsætningsinstruktioner
Vægophæng til plasma-tv (Type til lodret montering)
Før arbejdet påbegyndes, skal De omhyggeligt læse disse instruktioner og
betjeningsvejledningen til plasma-tv'et for at sikre at opsætningsarbejdet udføres korrekt.
(Gen disse instruktioner. De kan få brug for dem ved vedligeholdelse, eller hvis ophænget
skal flyttes.)
Dansk
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ
Ʉɪɨɧɲɬɟɣɧ ɞɥɹ ɧɚɫɬɟɧɧɨɝɨ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɲɢɪɨɤɨɮɨɪɦɚɬɧɨɝɨ ɩɥɚɡɦɟɧɧɨɝɨ
ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ (Ⱦɥɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɧɬɚɠɚ)
ɉɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɷɬɭ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɢ Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɞɥɹ
ɩɥɚɡɦɟɧɧɨɝɨ ɞɢɫɩɥɟɹ, ɱɬɨɛɵ ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ.
(ɋɨɯɪɚɧɢɬɟ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɷɬɭ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ. Ɉɧɚ ɦɨɠɟɬ ȼɚɦ ɩɨɧɚɞɨɛɢɬɶɫɹ ɞɥɹ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ.)
Ɋɭɫɫɤɢɣ
ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɇɚɫɬɿɧɧɢɣ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧ ɞɥɹ ɩɥɚɡɦɨɜɨɝɨ ɬɟɥɟɜɿɡɨɪɚ (Ⱦɥɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɧɬɚɠɭ)
ɉɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɪɨɛɿɬ ɭɜɚɠɧɨ ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɰɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ
ɩɥɚɡɦɨɜɨɝɨ ɞɢɫɩɥɟɹ, ɚɛɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣ ɦɨɧɬɚɠ.
(Ɂɛɟɪɟɠɿɬɶ ɰɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɧɚɞɨɛɢɬɢɫɶ ȼɚɦ, ɤɨɥɢ ɜɢɧɢɤɧɟ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ ɚɛɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɚ ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɦɿɫɰɿ.)
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ
ᏠᎧົ፜ངಖ༚
םࣅ໮ଙ৩ġĩۖፊ՗ᎧᄲĪ
኷՗Ꭷ໚ࢗፇ෇ˈขႚכไጡኡޚׁངಖ༚ञ݃୰Ꮚმ໯ධܿ໪ቂངಖ༚ˈ኷ۨনھፇຢጸฬ
ݓ੣ᄵ໚ࢗȃ
኷ဵڈ՗Ꭷ໚ࢗፇॄˈขਖׁངಖ༚Ꭱਦࢍࢾ૴ˈขࢾ૴ไጡኡޚॄဢၓ֦࣏ȃ
ĩሓၓ኷࢑࡙՗Ꭷၤ፜ডၕᅃፇ໢ˈ૰೙ঐᅍᇋׁངಖ༚ȃĪ
፩ၭ
Hѭӟng dүn lҳp ÿһt
Giá ÿӥ treo tѭӡng TV Plasma (loҥi treo thҷng ÿӭng)
Hăy ÿӑc cҭn thұn nhӳng hѭӟng dүn dѭӟi ÿây và tham khҧo sách chӍ dүn TV plasma trѭӟc
khi tiӃn hành lҳp ráp nhҵm ÿҧm bҧo cho công viӋc lҳp ráp ÿѭӧc thӵc hiӋn chính xác.
(Hăy lѭu nhӳng chӍ dүn này lҥi vғ bҥn có thӇ dùng ÿӃn chúng khi bҧo trғ hoһc dӏch chuyӇn
giá ÿӥ.)
TiӃng ViӋt
TY-WK5P1SW
Model No.
TQZJ091