Samsung DCB-9401V Cable Box User Manual


 
DCB-9401V
RUS
ñàîêéÇéâ êÖëàÇÖê äÄÅÖãúçéÉé íÖãÖÇàÑÖçàü
REV. 1.2
êìäéÇéÑëíÇé èé ùäëèãìÄíÄñàà
êìäéÇéÑëíÇé èé ùäëèãìÄíÄñàà . . . .
RUS
DCB-9401V
GB
DIGITAL CABLE RECEIVER
Instructions for use
Instructions for use . . . . . . . . . . . . . GB
MF68-00354A
MF68-00354A(REV1.2)_COVER 6/30/05 1:46 PM Page 1