Philips 14PT1501 Flat Panel Television User Manual


 
3
Säkerhetsinformation
Anslut TV-apparaten i ett 220V – 240V AC, 50 Hz-nätuttag.
Koppla ur nätkontakten :
– om den röda lampan under TV-skärmen blinkar hela tiden.
– om en klar, vit linje syns tvärs över skärmen.
– vid åskväder.
– när apparaten lämnas obevakad under längre tid.
Rengöring av TV-skärmen. Använd aldrig rengöringsmedel med slipmedel. Använd ett fuktigt sämsk-
skinn eller en mjuk trasa.
Placera ingen öppen låga, till exempel tända ljus, ovanpå TV-apparaten eller i dess närhet.
Placera inte TV-apparaten i direkt solsken eller på en varm plats.
Täck aldrig över eller stäng in TV-apparaten, eftersom den då kan bli överhettad.
Lämna ett minst 5 cm:s utrymme runt TV-apparaten för att ventilationen skall bli tillräcklig.
Placera inte TV-apparaten så att den kan utsättas för regn eller fukt (t.ex. i närheten av ett fönster).
Batterianvändning VARSAMHET – För att förhindra batteriläckage, som kan medföra personskada,
skada på egendom eller skada på enheten:
– Sätt i samtliga batterier korrekt, med + (plus)- och – (minus) placerade enligt markeringen på
enheten.
– Använd aldrig olika slags batterier (gamla och nya eller kolbatterier och alkaliska, osv.).
– Ta ur batterierna om enheten inte ska användas under längre tid.
Apparaten får ej utsättas för droppar eller stänk, och inga vätskefyllda föremål, t ex vaser, får
placeras ovanpå apparaten.
Praktiska tips
Lämna aldrig enheten i standby/viloläge under längre tid. Stäng av enheten för att den ska kunna
avmagnetiseras. En avmagnetiserad enhet ger en god bildkvalitet.
Flytta inte omkring enheten när den är påslagen. Detta kan medföra att vissa delar av skärmen får
ojämn färgkvalitet.
Försök aldrig reparera en felaktig TV-apparat på egen hand. Kontakta alltid auktoriserad
servicepersonal.
Telra_12536-941 (SU) 3-6_170106.3 3 1/17/2006 12:57:11 PM