Philips 14PT1501 Flat Panel Television User Manual


 
Sikkerhedsoplysninger
Slut tv-apparatet til et 220 V - 240 V netstik, 50 Hz.
Afbryd tv-apparatets stik fra netstikket, når:
– den røde lampe under tv-skærmen blinker hele tiden
– en klar hvid streg vises på skærmen
– det er tordenvejr
– tv-apparatet ikke skal anvendes i længere tid.
Rengøring af tv-skærmen. Brug aldrig rengøringsmidler, der ridser. Brug et let fugtet vaskeskind eller
en blød klud.
Kilder til åben ild, f.eks. tændte stearinlys, må aldrig placeres oven på eller i nærheden af tv-appara-
tet.
Stil ikke tv-apparatet i direkte sollys eller varme.
Tildæk eller tilstop ikke tv-apparatet, da det kan medføre overophedning.
Sørg for, at der er mindst 5 cm fri plads på alle sider af tv-apparatet for at sikre korrekt ventilation.
Opstil ikke tv-apparatet (f.eks. tæt på et vindue), hvor det kan blive udsat for regn eller vand.
Advarsel om anvendelse af batterier! Overhold følgende anvisninger for at undgå lækage fra bat-
teriet, hvilket kan medføre personskader, materielle skader og skader på tv-apparatet:
– Installer altid batterierne korrekt, med + og – i henhold til afmærkningerne på tv-apparatet.
– Bland ikke flere typer batterier (gamle og nye eller kulstof og alkaliske mv.).
– Tag batterierne ud, når enheden ikke skal anvendes i længere tid.
Apparatet må ikke udsættes for dryp eller plask med væske. Andre genstande, som er fyldt med
væske, f.eks. vaser, må ikke placeres på apparatet.
Nyttige tip
Lad ikke tv-apparatet køre i standby i længere tid. Sluk apparatet, så det kan afmagnetiseres. Et
afmagnetiseret tv-apparat sikrer en god billedkvalitet.
Flyt ikke rundt på tv-apparatet, nå det er tændt. Ujævne farver i en del af skærmen kan forekomme.
Prøv aldrig selv at reparere et defekt tv-apparat. Kontakt altid en fagperson.
3
Telra_12536-941 (DK) 1-6_170106.3 3 1/17/2006 10:08:03 AM