Philips 14PT1501 Flat Panel Television User Manual


 
6
Spara manuellt
Från denna meny kan du lagra ett program
i taget, eller lägga till ett program på den
befintliga listan.
& Tryck på MENU (MENY)-tangenten för att
visa huvudmenyn.
é Markera INSTALLATION och klicka på
höger musknapp.
Markera MANUAL STORE (MANUELL
LAGRING) och klicka på höger musknapp.
System: välj Europe (automatisk sökning*)
eller beroende på modell West Europe
(norm
BG= Sverige), East Europe (norm DK),
Storbritannien (norm I) eller Frankrike (norm
LL’).
* För Frankrike (norm LL’): välj alternativet
Frankrike.
Sök: tryck på ¬. Sökningen startar. Så
fort ett program hittas avbryts sökningen.
Gå vidare till nästa punkt. Om du vet vilken
frekvens programmet sänder på, kan du mata
in denna frekvens direkt med sifferknapparna
0 till 9.
Om du inte får in någon bild, se kapitlet Tips (sid.
12).
Fininställning: om mottagningen inte är
tillfredsställande kan du justera bilden med
hjälp av knapparna Ȭ.
Program: mata in önskat nummer med
knapparna Ȭ eller 0 till 9.
Namn: använd knapparna Ȭ för att
förflytta dig i namnfältet (5 tecken) och
knapparna
îÏ
för att välja tecken.
När namnet har skrivits in använder du
È-knappen för att avsluta.
Spara: tryck på ¬. Programmet lagras.
Upprepa punkterna é till è för varje
program du vill lagra.
För att stänga menyerna trycker du upprepade
gånger på
H
.
HUVUD MENY
BILD
FUNKTIONER
INSTALLATION
Manuell Spara
Program 01
Namn -----
Sök EUROPA
Fininställning 671 MHz
Spara
Telra_12536-941 (SU) 3-6_170106.6 6 1/17/2006 12:57:11 PM