Philips 14PT1501 Flat Panel Television User Manual


 
Knappar på fjärrkontrollen
4
& Radio- eller TV-läge
För att flytta mellan radio- och TV-läge på TV-
apparaten (för modeller utrustade med radio).
é Surroundljud (endast tillgängligt på vissa modeller)
För att aktivera / stänga av ljudbreddningseffekten. I
stereoläge får man intryck av att avståndet mellan
högtalarna är större. Med de modeller som är utrustade
med Virtual Dolby Surround*, får man Dolby Surround
Pro Logic —systemets bakre ljudeffekter. I mono får man
en rumslig pseudostereoeffekt.
Skärminformation / permanent
programnummer
För att visa/ta bort programmets nummer, namn
(om sådant finns), klockslag, ljudläge och timerns
återstående tid. Håll knappen nedtryckt i 5 sekunder
för att programnummer ska visas permanent på
skärmen.
Ljudinställningar
För tillgång till en serie inställningar: Tal, Musik,
Teater och tillbaka till Personlig.
( Meny
För att visa eller lämna menyerna.
§ Markör / Format
Med de här 4 knapparna kan du flytta mellan
menyerna. Med knapparna
îÏ
kan du förstora eller
flytta bilden i vertikal riktning.
è Volym
För att ställa in ljudstyrkan.
! Tyst
För att koppla bort eller koppla tillbaka ljudet.
ç Sifferknappar
För att direkt komma till program. Om programmet
har två siffror måste den andra siffran knappas in
innan strecket försvinner.
0 Timer
Väljer hur lång tid som skall förflyta innan övergången till
automatiskt beredskapsläge (mellan 0 och 180 minuter).
1 Beredskapsläge
För att växla in beredskapsläge på TV-apparaten.
Koppla på TV-apparaten genom att trycka på P @#,
b, 0 till 9 (eller Â).
2 Ljudlägen
För att gå från Stereo till Mono eller välja mellan
Dual I och Dual II i tvåspråkiga sändningar. För TV-
apparater med Nicam-mottagning och beroende på
sändning kan du gå från Nicam Stereo till Mono
eller välja mellan Nicam Dual I, Nicam Dual II och
Mono.
Mono-läge visas indikeringen i rött.
3 Knappar för text-TV (s.9)
4 Bildinställning
För en serie inställningar: Fyllig, Naturlig, Mjuk,
Multimedia och tillbaka till Personlig.
5 För att ta in text-TV (s. 9)
6 Val av program
För att flytta upp eller ned bland programmen.
Nummer (namn) och ljudläge visas några sekunder.
För vissa text-TV-program visas programtitel längst ned
på skärmen.
7 Val av EXT-uttag
Tryck flera gånger för att välja EXT och AV.
&
(
§
è
!
ç
0
4
6
7
5
é
3
2
"
1
Telra_12536-941 (SU) 3-6_170106.4 4 1/17/2006 12:57:11 PM