Philips 14PT1501 Flat Panel Television User Manual


 
11
Ordlista
RGB-signaler:
RGB står för Röd, Grön och Blå videosignal som direkt styr de röda, gröna och blå elektroderna i
bildröret. Genom att använda RGB-signalen återges bilden med bästa möjliga bildkvalitet.
NICAM-ljud:
Det digitala ljudsystem som bl.a. svenska TV-kanaler använder.
System:
TV-bilderna sänd inte på samma sätt i alla länder. Det finns flera olika normer för TV-sändning:
BG, DK, I och LL’. Inställningen System (s. 6) används för att välja en av dessa normer. Förväxla
inte med PAL eller SECAM färgkodning. PAL används i de flesta europeiska länder, Secam i
Frankrike, Ryssland och i de flesta afrikanska länder. USA och Japan använder ett annat system
som heter NTSC.
Säkerhetsinformation Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (“EMF”)
1. Philips Royal Electronics tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Precis som alla andra
elektroniska apparater ger dessa produkter ifrån sig - och tar emot - elektromagnetiska signaler.
2. En av Philips viktigaste affärsprinciper är att iaktta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder när
det gäller våra produkter, att efterleva alla tillämpliga lagliga föreskrifter och att uppfylla de EMF-
standarder, som är tillämpliga vid tidpunkten för tillverkning av produkten.
3. Philips strävar efter att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte har några negativa
hälsoeffekter.
4. Philips intygar, att om företagets produkter hanteras korrekt och för avsett bruk, är produkterna,
enligt dagens vetenskapliga rön, säkra att använda.
5. Philips spelar en aktiv roll när det gäller utveckling av internationella EMF- och säkerhetsstandarder.
Därför har Philips insyn i den kommande utvecklingen av normerna, vilket företaget kan tillämpa i
förväg vid produktionen.
Telra_12536-941 (SU) 3-6_170106.11 11 1/17/2006 12:57:14 PM