Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
2 Wybierz telewizor, wciskając na
pilocie RU 252 przycisk TV.
3 Sprawdź, czy działają wszystkie
klawisze. Informacje na temat
przeglądu klawiszy oraz ich funkcji
znajdują się w rozdziale ‘Klawisze
i funkcje’.
Jeśli telewizor reaguje prawidłowo na wszystkie klawisze, pilot
RU 252 jest gotowy do użycia.
Jeśli urządzenie nie reaguje na niektóre lub na wszystkie
klawisze, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w
części ‘Konfigurowanie pilota’.
Konfigurowanie pilota
Jest to konieczne tylko wtedy, gdy urządzenie nie reaguje na sygnały
z pilota RU 252. W takim przypadku pilot RU 252 nie rozpoznaje
producenta lub modelu urządzenia i należy zaprogramować pilota
tak, aby je rozpoznawał.
Poniższy przykład (telewizor) pokazuje, jak to zrobić. Te same
czynności można wykonać dla innych urządzeń
(magnetowidów/DVD), którymi chce się sterować za pomocą
pilota RU 252.
Przykład telewizora:
1 Włącz telewizor ręcznie lub korzystając z oryginalnego pilota.
Przełącz na kanał 1.
2 Wyszukaj producenta telewizora na liście kodów znajdującej się
na tylnej okładce niniejszej instrukcji. Dla każdego producenta
wymieniony jest jeden lub kilka kodów. Zanotuj pierwszy kod.
Zachowaj ostrożność! Dla telewizora, magnetowidu i DVD
dostępne są osobne tabele. Upewnij się, że szukasz kodu we
właściwej tabeli.
3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk TV
przez 3 sekundy do momentu
zapalenia się zielonego wskaźnika.
4 Następnie za pomocą klawiszy
numerycznych wpisz kod zanotowany
w punkcie 2.
Zielona lampka mignie dwa razy.
Jeśli lampka mignie tylko raz przez
dłuższy czas, będzie to oznaczać, że
kod nie został prawidłowo wprowadzony lub wprowadzono zły
kod. Rozpocznij ponownie od punktu 2.
5 Skieruj pilota RU 252 na telewizor i sprawdź, czy reaguje
właściwie.
Jeśli telewizor reaguje na wszystkie klawisze, pilot RU 252 jest
gotowy do użycia. Nie zapomnij o zanotowaniu kodu.
Instalowanie pilota
3 sec.
PL
Polski
29
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:33 Pagina 29