Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
F
I
Tiedote kuluttajille
Vanhan tuotteen hävittäminen
Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja
komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva
tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.
Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille
tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi.
Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen
talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla
tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti
koituvia haittavaikutuksia.
Akun tiedot
Laite toimii paristoilla, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää
tavallisen talousjätteen mukana. Tutustu paikallisiin paristojen keräystä
koskeviin ohjeisiin, koska paristojen hävittäminen oikealla tavalla auttaa
vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
NO Informasjon til forbrukerne
Avhending av gamle produkter
Produktet er utformet og produsert i materialer og komponenter av
høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt.
Når denne søppelbøtten med kryss på følger med et
produkt, betyr det at produktet dekkes av det
europeiske direktivet 2002/96/EU.
Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske
produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.
Overhold lokale regler, og ikke kast gamle produkter sammen med
husholdningsavfallet.
Riktig avhending av de gamle produktene dine vil hjelpe til med å
forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og
menneskers helse.
Batteriinformasjon
Produktet bruker batterier som er i samsvar med det europeiske
direktivet 2006/66/EF, og de kan ikke avhendes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Gjør deg kjent med de lokale retningslinjene for separat innsamling
av batterier, da riktig avhending vil hjelpe med å forhindre miljø- og
helseskader.
88
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:35 Pagina 88