Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
GR38
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
1. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹........................................................................38
2. ∂ÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘........................38-41
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ..........................................................38
¢ÔÎÈÌ‹ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘..................................................38-39
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ................................................39-40
∞˘ÙfiÌ·ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ .............................40-41
3. ¶Ï‹ÎÙÚ· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ .........................................41-42
4. ÃÚÂÈ¿fÂÛÙÂ ‚Ô‹ıÂÈ·?.....................................................43
§›ÛÙ· Έ‰ÈÎÒÓ Ì fiϘ ÙȘ Ì¿ÚΘ/ÂÍÔÏÈÛÌfi........69-81
§›ÛÙ· ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡.............................................................................82
°Ú·ÌÌ‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜..............................................................................82
     ........86
1. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹
™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÁÂÓÈ΋˜
¯Ú‹Û˘ SBC RU 252 Ù˘ Philips. ∞ÊÔ‡ ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ Ì ·˘Ùfi ¤ˆ˜ 2
‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜: ÁÈ· ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ TV Î·È ‚›ÓÙÂÔ DVD ,
VCR/DVD.
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ò˜ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÙ ÙÔ ·ÚfiÓ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ
‘∂ÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘’.
2. ∂ÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Î·¿ÎÈ ÚÔ˜ Ù·
̤۷ Î·È Û‡ÚÙ ÙÔ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË
ÙÔ˘ ‚¤ÏÔ˘˜.
2 ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ‰‡Ô Ì·Ù·Ú›Â˜ Ù‡Ô˘
R03 UM4 ‹ AAA ̤۷ ÛÙË ı‹ÎË
Ì·Ù·ÚÈÒÓ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ
Û¯‹Ì·.
4 ™‡ÚÙ ÙÔ Î·¿ÎÈ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ Î·È ÎÔ˘ÌÒÛÙ ÙÔ Î·Ï¿ ÛÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘.
¢ÔÎÈÌ‹ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
∆Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙȘ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘Û΢¤˜ Philips. ∂Âȉ‹ ÙÔ RU 252 ÌÔÚ› Ó·
¯ÚËÛÈ ÌÔÔÈ› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û‹Ì·Ù· ÁÈ· οı ̿Úη ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ·
‰È·ÊÔ Ú ÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ Ù˘ ›‰È·˜ Ì¿Úη˜ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙÂ
·Ó Ë Û˘Û΢‹ Û·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙÔ RU 252 ∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô˘
·ÎÔÏÔ˘ ı› TV Û·˜ ‰›ÓÂÈ Ô‰ËÁ›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ
οÓÂÙÂ. ªÔÚ›Ù ӷ Â·Ó·Ï¿‚ÂÙ ٷ ›‰È· ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ¿ÏϘ
Û˘Û΢¤˜ ‚›ÓÙÂÔ DVD Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ Ì ÙÔ RU 252.
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:33 Pagina 38