Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
P
L Informacje dla użytkownika
Usuwanie zużytych produktów
Niniejszy produkt został zaprojektowany i wykonany w oparciu o
wysokiej jakości materiały i podzespoły, które poddane recyklingowi
mogą być ponownie użyte.
Jeśli na produkcie znajduje się symbol przekreślonego
przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach, podlega
on postanowieniom dyrektywy 2002/96/WE.
Należy zapoznać się lokalnymi zasadami zbiórki i
segregacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych
produktów elektronicznych wraz z normalnymi odpadami
gospodarstwa domowego.
Prawidłowe składowanie zużytych produktów pomaga ograniczyć ich
szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.
Informacje na temat baterii
Produkt jest zasilany bateriami objętymi dyrektywą Unii Europejskiej
2006/66/WE, których nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi
odpadami komunalnymi.
Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi
selektywnej zbiórki baterii, ponieważ ich odpowiednia utylizacja
przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i
zdrowia ludzkiego.
NL Informatie voor de consument
Verwijdering van uw oude product
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen
en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen
worden.
Als u op uw product een doorstreepte
afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het
product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC.
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische
en elektronische producten in uw regio gescheiden
worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in
acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke
afval. Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve
gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
Informatie over de batterij
Uw apparaat gebruikt batterijen die onder de Europese richtlijn
2006/66/EC vallen.
Deze batterijen kunnen niet met het normale huisvuil worden
afgevoerd. Informeer naar de plaatselijke regelgeving over het apart
inzamelen van batterijen. Door juiste inzameling worden negatieve
effecten op het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
85
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:35 Pagina 85