Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
2 Tryck på TV-knappen på RU 252
för att välja TV.
3 Kontrollera att alla knappar fungerar.
En översikt över knapparna och
deras funktioner finns i kapitel 3
‘Knappar och funktioner’.
Om TV:n reagerar som den ska på alla knapptryckningarna är
RU 252 klar att använda.
Om apparaten inte reagerar alls eller inte reagerar på
alla knapptryckningarna, följer du anvisningarna under
‘Ställa in fjärrkontrollen’.
Ställa in fjärrkontrollen
Detta är bara nödvändigt om apparaten inte reagerar på signaler
från RU 252. Om så är fallet, känner RU 252 inte igen märket
och/eller modellen på apparaten och du måste därför programmera
fjärrkontrollen att göra det. Exemplet nedan (TV) beskriver hur du
går till väga. Du kan upprepa samma steg för andra apparater
(videobandspelare/DVD-spelare/-inspelare) som du vill kunna styra
med RU 252.
Exempel, TV:
1 Slå på TV:n manuellt eller använd originalfjärrkontrollen. Välj
kanal 1.
2 Leta reda på märket på TV:n i kodlistan på baksidan av den här
handboken. För varje märke finns det en eller flera fyrsiffriga
koder. Notera den första koden.
Observera! Det är olika tabeller för TV, video och DVD.
Se till att du använder koden från rätt tabell.
3 Håll TV-knappen intryckt i 3 sekunder
tills den gröna indikatorlampan lyser
med fast sken.
4 Knappa sedan in koden som du
noterade under steg 2.
Den gröna lampan blinkar två gånger.
Om lampan blinkar en gång har du
inte matat in koden korrekt eller
matat in fel kod.
Börja om igen från steg 2.
5 Rikta RU 252 mot TV:n och kontrollera att den reagerar som
den ska.
Om TV:n reagerar på alla knapptryckningarna är RU 252 klar
att använda. Glöm inte att notera koden.
Om apparaten inte reagerar alls eller inte reagerar på
alla knapptryckningarna, börjar du om från steg 2 och
försöker med nästa kod i listan.
Installera fjärrkontrollen
3 sec.
5 SEC.
SV
Svenska
45
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:34 Pagina 45