Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
GR42
8 SHIFT . . . . . . . . . . . . . ÁÈ· ÚfiÛıÂÙ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ∞Ó ·ÙËı›
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Ï‹ÎÙÚÔ,
ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ï‹ÎÙÚÔ ·ÔÎÙ¿:
SHIFT + PROG+:. . ‘ÌÂÓÔ‡ ¿Óˆ’
SHIFT + PROG-:. . ÌÂÓÔ‡ οو’
SHIFT + VOL+:. . . . ‘ÌÂÓÔ‡ ‰ÂÍÈ¿’
SHIFT + VOL-:. . . . . . ' '
SHIFT + :. . . . . . ‘ÂÓÂÚÁÔo›ËÛË/·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÌÂÓÔ‡’
∂ȯÂÈÚ‹ÛÙ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ì ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Shift Ù˘
Û˘Û΢‹˜ Û·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚Ú›Ù ÔȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ›ӷÈ
‰È·ı¤ÛÈ̘. ªfiÓÔ ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ¤˜ Ì ÙÔ ÁÓ‹ÛÈÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘.
9 . . . . . . . . . . . . . . . . ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ÙÔ teletext.
0 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . - ÎfiÎÎÈÓÔ Ï‹ÎÙÚÔ teletext
- ÁÚ‹ÁÔÚË ÌÂٷΛÓËÛË ›Ûˆ
(VCR/DVD)
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Ú¿ÛÈÓÔ Ï‹ÎÙÚÔ teletext
- ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· (VCR/DVD)
0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÂÁÁÚ·Ê‹ (VCR/DVD)
;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ΛÙÚÈÓÔ Ï‹ÎÙÚÔ teletext
- ·‡ÛË (VCR/DVD)
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . - ÌÏÂ Ï‹ÎÙÚÔ teletext
- ÁÚ‹ÁÔÚË ÌÂٷΛÓËÛË ÂÌÚfi˜
(VCR/DVD)
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Ï¢Îfi Ï‹ÎÙÚÔ teletext
- ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ (VCR/DVD)
! . . . . . . . . . . . . . . . . ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ÙÔ teletext
@ -/-- . . . . . . . . . . . . . . . . . ÂÈϤÁÂÈ ÌÔÓÔ„‹ÊÈÔ ‹ ‰È„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi
ηӷÏÈÔ‡.
# OK . . . . . . . . . . . . . . . . ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜.
$ - VOL + . . . . . . . . . . . . Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ‹¯Ô˘ Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
% AV. . . . . . . . . . . . . . . . . ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂٷ͇ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ
ÂÈÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Û·˜.
™ËÌ›ˆÛË!
∆· Ï‹ÎÙÚ· VOL – / VOL + ηÈ
s
s
(Mute) ·Ú¤¯Ô˘Ó
¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÎfiÌ·
Î·È ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ‚›ÓÙÂÔ DVD ‹ SAT.
∞Ó Ë Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ‹ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜
Ú¤ÂÈ ÛÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ï‹ÎÙÚˆÓ, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ‘ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘’. ∂›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó·
Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ¯ˆÚ›ÛÂÙ ¿ÏÏÔ Îˆ‰ÈÎfi ÁÈ· ÙË Û˘Û΢‹.
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:33 Pagina 42