Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
86
G
R  a  aa 

∞fiÚÚÈw
Ë
aÏÈÔ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜
  a ¯ ¯da a aaa  wË
Ëa  a aaa   a aa
a a aa¯ËË.
a a   Ë dË 
daa d  d,    a
aa a Ë OdËa 2002/96/.
aaa a Ë ¯   
Ëa ¯ Ë a
Ë .
aaa a a Ë a a a Ë
a a a a a a  a a a
aaa.  d awË  a a
 a  Ë aaË 
  a Ë aË a
.
∆Ô ÚÔ˚fiÓ Û·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì Ì·Ù·Ú›Â˜ Ô˘ ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ
∂˘Úˆ·˚΋ √‰ËÁ›· 2006/66/∂∫, Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È ÌÂ
Ù· Û˘Ó‹ıË ÔÈÎȷο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·.
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∂ÓËÌÂÚˆı›Ù ۯÂÙÈο Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÙÔÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙË
¯ˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÂÂȉ‹ Ë ÛˆÛÙ‹ ̤ıÔ‰Ô˜ ·fiÚÚȒ˘
ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ Û·˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ
ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˘Á›·.
SV Information till konsumenten
Kassering av din gamla produkt
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och
komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad
papperskorg visas på produkten innebär det att
produkten omfattas av det europeiska direktivet
2002/96/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation
för elektriska och elektroniska produkter.
Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det
vanliga ushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på
rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på
miljö och hälsa.
Batteriinformation
Din produkt drivs av batterier som omfattas av European Directive
2006/66/EG och inte kan kasseras som vanligt hushållsavfall. Ta reda
på vilka lokala regler som gäller angående separat insamling av
batterier, eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativa
konsekvenser för miljön och för människors hälsa.
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:35 Pagina 86